Política de Privacidade

Para os efectos do disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, a Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada, con CIF: G27231364, informa ao usuario que é o propietario de ficheiros de datos persoais rexistrados no RGPD (Rexistro Xeral de Protección de Datos) no que se incorporan e procesan os seus datos co fin de proporcionar os servizos solicitados e enviarlle información sobre a nosa empresa que poida ser do seu interese.

ENVIO E GRABACIÓN DE DATOS PERSOAIS

O envío de datos persoais é obrigatorio para contactar e recibir información sobre os servizos prestados pola Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada. Así mesmo, non proporcionar os datos persoais solicitados ou non aceptar esta política de protección de datos implica a imposibilidade de subscribirse, rexistrar ou recibir información sobre os devanditos servizos.

De conformidade co disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal, informámoslle de que os datos persoais obtidos como resultado do envío de datos persoais serán incorporados a un ficheiro propiedade da Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada con enderezo Avenida de Lugo 59, Taboada (Lugo) C.P. 27550, tendo implementado todas as medidas de seguridade establecidas no Real decreto 1720/2007.

Precisión e veracidade dos datos facilitados

Os usuarios garanten e responden, en todo caso, á exactitude, validez e autenticidade dos datos persoais facilitados e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de rexistro ou subscrición.

A Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada non se fai responsable da veracidade da información que non sexa de elaboración propia e da que se indique outra fonte e, polo tanto, non asume ningunha responsabilidade polos hipotéticos danos que se poidan derivar do uso desa información. A Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada está exonerada de responsabilidade por calquera dano ou perda que o Usuario poida sufrir como consecuencia de erros, defectos ou omisións, na información facilitada pola Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada sempre que proceda de fontes distintas a Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada.

Transferencia de datos a terceiros.

De conformidade co disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o usuario acepta a inclusión dos seus datos persoais nun ficheiro propiedade da Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada, e que poidan ser transferidos ás compañías de paquete coas que a citada empresa traballa no momento da contratación e co fin de que dispoñan da información necesaria para prestar un determinado servizo.

Neste sentido, indicamos que dispón de trinta días para expresar por escrito a súa negativa ao tratamento de datos descrito. Se transcorrido este prazo, non manifestou o seu desacordo no sentido indicado, entenderase que presta o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais nos termos indicados anteriormente. Por outra banda, informámosche de que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose a: Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada Avenida de Lugo 59, Taboada (Lugo); ou enviando unha mensaxe ao enderezo de correo electrónico info@acimta.es

Exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.

Pode dirixir as súas comunicacións e exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición a través de correo postal en: Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada con enderezo Avenida de Lugo 59, Taboada (Lugo) C.P. 27550, ou por correo electrónico: info@acimta.es xunto con xustificante válido en dereito, como fotocopia do DNI e indicando no tema "PROTECCIÓN DE DATOS".

Aceptación e consentimento.

O Usuario declara ser informado das condicións sobre a protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento das mesmas por Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada, do xeito e dos fins indicados nesta Política de protección de datos de carácter persoal.

CAMBIOS NESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada resérvase o dereito a modificar esta política para adaptala á nova lexislación ou xurisprudencia así como ás prácticas da industria. En tales casos, a Asociación de Comerciantes e Industriais do Municipio de Taboada anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable anticipación da súa implementación.